การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาคประชาคม ด้านสังคมและวัฒนธรรม การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน “ด้านการศึกษา” เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ปี พ.ศ. 2558

 

1. หลักการและเหตุผล
      ประเทศไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community) ในปี พ.ศ. 2558 ทุกภาคส่วน มีการดำเนินการ ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศ โดยศึกษาโอกาสและผลกระทบต่อประเทศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ บทบาทต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน “ด้านการศึกษา” ของประเทศ ได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลายด้าน และในรูปแบบที่แตกต่างกัน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดประชุมในเรื่องทิศทางการศึกษา เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สกอ. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ ในส่วนของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาคสังคม และภาควิจัย ได้มีการเตรียมความพร้อม และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้นักธุรกิจ สังคม นักวิชาการ ในทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ในผลกระทบ และโอกาส ของประเทศต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2558

      มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (ไอเมท) เป็นองค์กรเพื่อการพัฒนา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 ที่ผ่านมามูลนิธิฯ มีนโยบาย การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้าน “การศึกษา” ให้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย ในการเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 จำนวน 4 ครั้ง กับ 4 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาควิจัย และภาคประชาคม ด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกัน อันนำไปสู่แนวทางที่สอดคล้อง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน บุคลากร การวิจัย การสร้างเครือข่าย การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมของประเทศ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 โดยมูลนิธิได้ดำเนินการจัดประชุมฯ ไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง

      ครั้งที่ 1 เรื่อง “ความสามารถในการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาไทย เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี พ.ศ. 2558”
            เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
      ครั้งที่ 2 การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การเพิ่มขีด ความสามารถใน การแข่งขัน “ด้านการศึกษา” เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี พ.ศ. 2558
            เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
      ครั้งที่ 3 การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และ ภาควิจัย การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน “ด้านการศึกษา” เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ปี พ.ศ. 2558
            เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556

      การจัดประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 3 ครั้ง มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) และสมาคมสภามหาวิทยาลัย(ประเทศไทย)

      เพื่อความต่อเนื่องในนโยบาย และสอดคล้องกับเสาหลักที่ 3 ของประชาคมอาเซียน เรื่องประชาคม สังคมและวัฒนธรรม ที่มีวัตถุประสงค์ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยแผนปฏิบัติการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ศิลปวัฒนธรรม การจัดการภัยพิบัติ การศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขภาพ แรงงาน การพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน สวัสดิการสังคม เป็นต้น มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย จึงได้จัดประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาคประชาคม ด้านสังคม และวัฒนธรรม การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน “ด้านการศึกษา” เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 ขึ้น ในเดือน กรกฎาคม 2556 ซึ่งเป็นจัดประชุม ครั้งที่ 4 ตามนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถาบันอุดมศึกษา ของมูลนิธิฯ เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา ได้ร่วมกัน ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาประชาคม สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคงของมนุษย์โดยตรง ด้วยตระหนักว่า การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง มีคุณภาพที่ดี จะนำไปสู่สังคมคุณภาพ มีความมั่นคง มีภูมิคุ้มกันต่อภาวะการเปลี่ยนแปลง และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

2. วัตถุประสงค์
      2.1 เพื่อสร้างขีดความสามารถความสามารถในการแข่งขันให้กับสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนาประชาคม ด้านสังคมและวัฒนธรรม อันไปสู่มีความมั่นคงของทรัพยากรมนุษย์ และสังคมที่เข้มแข็ง
      2.2 เพื่อได้แนวทางในการพัฒนาสังคม ชุมชน วัฒนธรรม ในการรองรับความเจริญเติบโตของประเทศ และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558
      2.3 เพื่อระดมความคิดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ในการมุ่งสู่สังคมคุณภาพ ในพื้นฐานที่มีความรับผิดชอบร่วมกัน

3. ผู้เข้าประชุม จำนวน 60 คน
      ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ระดับผู้บริหาร จากเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      สถาบันอุดมศึกษาได้แนวทางการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558

5. เนื้อหา
      บทบาท และทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาคม ด้านสังคม และวัฒนธรรม อันนำไปสู่ ความมั่นคงของทรัพยากรมนุษย์ การพึ่งพาตนเอง การอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม สู่สังคมที่มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันต่อภาวะการปลี่ยนแปลง และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558

6. กำหนดการประชุม
      วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.-30 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถ. พญาไท กรุงเทพฯ

7. วิทยากร
      ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม

8. ผู้ดำเนินโครงการ
      มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย
      เลขที่ 142 อาคารธนาคารกสิกรไทย (ชั้น 5) ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
      โทร. 02-2366884-5 โทรสาร 02-2367958

คณะกรรมการดำเนินงาน
      คุณชุมพล พรประภา
      ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

      รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
      กรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

      รศ.พรหมพิไล คุณาพันธุ์
      กรรมการผู้จัดการใหญ่ มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

      ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
      ผู้จัดการฝ่ายโครงการ มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

Download แบบตอบรับการประชุม
Download กำหนดการประชุม

[คลิกขวาเลือก Save Target As...]  

 
Copyright©2005 Institute for Management Education for Thailand Foundation
KASIKORNBANK Bldg. (5th Fl), 142 Silom Road, Bangkok 10500
Tel. +66-2236-6884-5, Fax +66-2236-7958
E-mail : imet2009@gmail.com